/Informacja dostępna jest na stronie www, na tablicy informacyjnej oraz w sekretariacie/

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów/słuchaczy jest II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu ul. Żeromskiego 1, 32 – 300 Olkusz tel.32 643 04 42
 2. Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Barbarę Kołacz – z którym można skontaktować się poprzez e-mail barbarakolacz.ewart@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.
 5. Dane osobowe Pani/Pana oraz uczniów/słuchaczy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i uczniów/słuchaczy oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub ucznia/słuchacza, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Odbiorcami Pani/Pana oraz uczniów/słuchaczy danych osobowych będą:
 9. -Powiat Olkuski,
  -Kuratorium Oświaty w Krakowie,
  -Kuratorium Oświaty,
  -Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie,
  -Centralna Komisja Egzaminacyjna,
  -Ministerstwo Edukacji Narodowej,
  -instytucje z którymi podpisywana jest umowa związana z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu na prawo jazdy kategorii T,
 10. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.