Rada Pedagogiczna

Super User

Super User

25-lecie Naszego Liceum

W 2012 roku minęło 25 lat od utworzenia II LO w Olkuszu. 19 kwietnia odbyły się uroczystości związane z 25–leciem szkoły. Patronat Medialny nad uroczystością objęli Olkuszanin.pl oraz Przegląd Olkuski.
Szkoła została założona 1 września 1987 jako Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ul. J. Kochanowskiego. Pierwszym dyrektorem szkoły był mgr Jan Łaskawiec. Od roku 1991 II LO stało się jednostką samodzielną i zajęło nowopowstały budynek przy ul. S. Żeromskiego. Wraz z przeniesieniem do nowej siedziby zmienił się również dyrektor szkoły, od roku 1991 do 2007 była nim mgr Anna kafel. Obecnie funkcję tę pełni mgr Iwona Sroka.
Obchody jubileuszowe rozpoczęły się od mszy św. w kościele pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Olkuszu. Po eucharystii uczniowie, nauczyciele, zaproszeni goście przeszli do budynku szkoły przy ul. S. Żeromskiego. Tam zostali wszyscy oficjalnie przywitani przez dyrektora szkoły mgr Iwonę Srokę.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: przedstawiciele posłów z powiatu olkuskiego - dyrektor biura poselskiego Jacka Osucha oraz dyrektor biura poselskiego Lidii Gądek, Starosta Powiatu Olkuskiego – Pan Jerzy Kwaśniewski, Wicestarosta Powiatu Olkuskiego – Pan Henryk Kieca, Wiceburmistrz Miasta i gminy Olkusz – Pan dr Włodzimierz Łysoń, członek Zarządu Powiatu – Pan Cezary Żak, przedstawiciel Kuratorium w Krakowie, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych Miasta i Powiatu oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół niemieckich z Kirn i Traben–Trarbach.
Szkolna wymiana polsko – niemiecka wpisała się na trwałe w historię II LO.
Warto wspomnieć, że współpracę z Gimnazjum w Kirn nawiązano w 1993 roku a w 1997 roku z Gimnazjum w Traben–Trarbach.
II LO w Olkuszu to nowoczesna szkoła, kreatywni, przyjaźnie nastawieni do ucznia nauczyciele i zdolni licealiści.
Warto wymienić te najbardziej znaczące w historii 25–lecia osiągnięcia:
Michał Kijak – trzykrotny Laureat Olimpiady Chemicznej, dwukrotny Olimpiady Fizycznej, jeden raz był Laureatem Olimpiady Matematycznej. Michał zajął również IV miejsce w Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej W Tajlandii w 1998/1999 i został jej Laureatem.
Miłosz Kaleciński, Tomasz Krajewski I miejsce w Polsce w Olimpiadzie Geograficznej i Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.
Marcin Styczeń III miejsce w 1996/1997 w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Marcin obecnie jest piosenkarzem, współpracuje z Ernestem Bryllem – niedawno gościli w Olkuszu.
Monika Wandzel została laureatką Olimpiady Artystycznej.
Anna Oleksy była dwukrotną laureatką Olimpiady Chemicznej i Fizycznej.
II LO może również poszczycić się osiągnięciami tegorocznymi: Filip Maśka jest Laureatem Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców, reprezentował Polskę na Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców w Holandii, gdzie zdobył srebrny medal.
II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu stara się na bieżąco wzbogacać swoją ofertę edukacyjną, może się pochwalić aktywnie działającą, bogatą w pochodzące z lekcji filmy wideo, platformą edukacyjną wspomagającą nauczanie matematyki, bezpłatnymi zajęciami z języka angielskiego w ramach projektów współfinansowanych z UE, interesującymi zajęciami dodatkowymi: z dziennikarstwa, filmoznawstwa, fotografii, wymiana polsko – niemiecka oraz coroczne wyjazdy zagraniczne to tylko niektóre z oferowanych przez szkołę zajęć.

Zobacz:

z obchodów 25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Olkuskiej.

Czytaj dalej...

Wizja i misja II Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu

Wizja:

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu uzgodniona przez wszystkich zainteresowanych wizja szkoły brzmi następująco:
„Jesteśmy liderami w polskiej edukacji w dziedzinie programów dydaktyczno-wychowawczych i nowoczesnych metod nauczania. Pełnimy opiniotwórczą rolę w polskimi europejskim systemie edukacji. Dzięki działającej w szkole sieci komputerowej uczniowie i nauczyciele korzystają z programów multimedialnych na lekcjach, wykorzystują komputery do tworzenia prac, projektów i ich prezentacji. Uczniowie zdobywają czynną znajomość dwóch języków obcych, uczestniczą w międzynarodowych wymianach i programach edukacyjnych. Dzięki powszechnemu dostępowi do Internetu uczniowie mogą brać udział w telekonferencjach oraz grupach dyskusyjnych z uczniami i nauczycielami z innych szkół w Polsce i na świecie. Szkoła rozwija zainteresowania i umiejętności uczenia się oraz uczy wykorzystywania wiedzy w praktyce. Wychowujemy człowieka twórczego, tolerancyjnego, świadomego celów, otwartego na świat i dojrzałego emocjonalnie. Środowisko szkolne jest samorządne, demokratyczne i przyjazne dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Zmierzając do zintegrowanej Europy dbamy o poszanowanie własnej tożsamości, przywiązanie do środowiska lokalnego i tradycji. Uczniowie i absolwenci odnoszą znaczące sukcesy i pełnią ważne i odpowiedzialne role w społeczeństwie. W działaniach dydaktyczno-wychowawczych szkoły rodzice pełnią wspierającą i współtworzącą rolę.

Misja II-go Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu.

„Kształcimy wg najlepszych programów i wzorów. Dążymy do stworzenia najlepszej szkoły o charakterze elitarnym ze względu na poziom i jakość kształcenia. Nauczyciele są najcenniejszym potencjałem intelektualnym szkoły i sami wybierają metody pracy z uczniem, współpracują ze sobą i wymieniają doświadczenia. Racjonalnie, zgodnie z potrzebami szkoły, planujemy i wspieramy doskonalenie zawodowe nauczycieli. Innowacyjność i kreatywność to cechy, które musimy rozwijać i wzmacniać. Prowadzimy wszechstronne zajęcia pozalekcyjne, uwzględniające zainteresowania i potrzeby młodzieży. Unowocześniamy bazę dydaktyczną szkoły.
Wcielamy w życie Program Wychowawczy, oparty na wartościach takich jak: uczciwość, mądrość, tolerancja i kreatywność. Stosujemy nowoczesne metody nauczania. Prezentujemy dorobek naukowy, artystyczny i sportowy młodzieży w szkole i poza nią. O sukcesach szkoły informujemy w środkach masowego przekazu.”

Czytaj dalej...

Historia szkoły

Dnia 1 września 1987 roku założono w Olkuszu II Liceum Ogólnokształcące i tym samym utworzono w mieście Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Jana Kochanowskiego. Od 1 września 1991 roku II Liceum Ogólnokształcące stało się jednostką samodzielną. Szkoła otrzymała nowo wybudowany obiekt przy ulicy Żeromskiego 1, w którym to budynku mieści się po dzień dzisiejszy. Od 1 września 1991 roku do roku 2007 funkcję dyrektora pełniła mgr Anna Kafel wraz z zastępcą mgr Magdaleną Szlęzak (od 1993 roku) i mgr Przemysławem Rechem zastępcą dyrektora do spraw ekonomiczno-administracyjnych (od 1999 roku). W 2007 roku dyrektorem została mgr Iwona Sroka.
Symbolem tożsamości II Liceum jest sztandar przekazany szkole z okazji X-lecia istnienia placówki w czasie uroczystych obchodów tej rocznicy.przekazanie sztandaruSzkoła daje uczniom możliwości rozwoju intelektualnego, a także uczestniczenia w bogatym życiu kulturalnym. Młodzież bierze udział i odnosi sukcesy w wielu olimpiadach, konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich.
W szkole organizuje się wiele uroczystości szkolnych związanych ze świętami państwowymi, ale także z tradycją Naszej Szkoły między innymi: Święto Szkoły (22 kwietnia każdego roku), Święto Komisji Edukacji Narodowej połączone z tradycją wręczania przez młodzież „Kafli” nauczycielom wyróżniającym się w różnych kategoriach, Wigilia Bożego Narodzenia, Studniówka, Dzień Sportu, uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych, Dzień Kobiet (mecze nauczyciele-uczniowie), Mikołajki, Walentynki. Przedstawienie W szkole organizuje się konkursy na przykład: językowe, na temat znajomości Statutu Szkoły, wiedzy o Unii Europejskiej, sportowe, literackie.
Organizowane są spotkania z „ciekawymi ludźmi” na przykład: znanymi aktorami, politykami, poetami, pracownikami wyższych uczelni. Naszą Szkołę odwiedzili między innymi: premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej Tadeusz Mazowiecki, minister Jerzy Hausner, prorektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. A. Szromnikiem, Jerzy Englert, Artur Barciś, Anna Seniuk, Anna Dymna, Cezary Pazura, Wojciech Malajkat.
Szkoła podpisała porozumienie z Politechniką Krakowską i Akademią Górniczo-Hutniczną w roku szkolnym 1999/2000 o egzaminie maturalnym połączonym z egzaminem wstępnym na te uczelnie i z Politechniką Śląską w roku szkolnym 2002/2003. Artur Barciś {/japopup}W czasie Święta Szkoły prezentowany jest dorobek naukowy (lekcje pokazowe, prezentacja osiągnięć), artystyczny (występy artystyczne naszych uczniów) i sportowy (zawody sportowe). W dniu Święta Szkoły uczestniczą samorządy szkolne gimnazjów olkuskich wraz z opiekunami.
Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczą w wielu akcjach charytatywnych i społecznych na terenie Olkusza a także Krakowa.
Szkoła aktywnie uczestniczy w programach profilaktyczno-wychowawczych na przykład „Stres pod kontrolą”, „Noe”, „Narkotyki – jak ich unikać”.
Od wielu lat uczestniczymy w ogólnopolskiej kampanii „Sprzątanie Świata” i współpracujemy z Ojcowskim Parkiem Narodowym na przykład organizujemy szkolenia Rad Pedagogicznych w Ojcowskim Parku Narodowym włączając tematykę ekologii i odnowy środowiska.
W szkole działa kilka kół zainteresowań, w których uczniowie rozwijają swoje pasje i pogłębiają wiedzę (teatralne, chemiczne, językowe, matematyczne, bibliotekarskie, polonistyczno-medialne, recytatorskie, historyczne, sportowe, poetyckie).
Wyrazem troski o edukację obywatelską i proeuropejską jest kilkuletnia (od września 2003 roku), prężna i zakrojona na szeroką skalę działalność Szkolnego Klubu Europejskiego. W bieżącym roku kalendarzowym II Liceum miało możliwość gościć młodzież z Francji i z Niemiec.wymiany W marcu zorganizowano Dzień Polsko-Francuski w związku z rozpoczętą wymianą ze szkołą z Owernii, podczas którego młodzież brała udział w Konkursie Wiedzy o Francji. Wizytę poprzedziło przygotowanie wystawy „Olkusz w Unii Europejskiej”. Podczas wrześniowego spotkania z młodzieżą z Niemiec (Dzień Polsko-Niemiecki) odbyła się prelekcja poświęcona historii i zabytkom Ziemi Olkuskiej oraz miała miejsce debata na temat Traktatu Konstytucyjnego. II Liceum Ogólnokształcące wyróżnia się w województwie małopolskim współpracą z zagranicą. Od czternastu lat współpracujemy z gimnazjum niemieckim w Kirn, a od roku z gimnazjum francuskim w Ennezat (Owernia). Dyrektor szkoły uczestniczyła czterokrotnie w seminariach polsko-niemieckich w Bad Marienberg, Trewirze, Zakopanem, Warszawie. Uczniowie z opiekunami dwukrotnie brali udział w międzynarodowych warsztatach w Bad Marienberg. Szkoła realizowała dwa programy Unii Europejskiej Sokrates-Comenuis wraz ze szkołami z Niemiec, Francji, Szkocji, Grecji, Portugalii. Nasze liceum organizowało w 2000 roku spotkanie studyjne dla dyrektorów i koordynatorów szkół partnerskich.
Młodzież naszej szkoły uczestniczy też w wielu wycieczkach zagranicznych (na przykład Hiszpania, Irlandia, Anglia, Włochy), krajowych – przedmiotowych i krajoznawczo-turystycznych.

Kamienie milowe

1991 Przeniesienie II Liceum Ogólnokształcącego do budynku przy ul. Żeromskiego 1.
1993 Nadanie szkole imienia Ziemi Olkuskiej.
1993 Rozpoczęcie współpracy z niemieckim gimnazjum w Kirn.
1995 Początek tradycji „Kafli” z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej.
1997 Nadanie sztandaru szkole.
1997 Obchody 10-lecia szkoły.
1997 Nawiązanie współpracy w ramach programu Sokrates-Comenius zeszkołami partnerskimi z Europy.
1999 Zdobycie 61 miejsca w Polsce a 5 miejsca w województwie małopolskim w rankingu szkół.
1999 Udział w spotkaniu studyjnym dla szkół partnerskich w Traben-Trarbach, Korfu, Posta.
2000 Pierwszy egzamin dojrzałości połączony z egzaminem wstępnym na uczelnie wyższe.
2004 Nawiązanie współpracy z francuską szkołą w Clermond-Ferain.
2007 Projekt „Multimedialna szkoła”. Utworzenie centrum multimedialnego.
2008 Udział w trzyletnim językowym projekcie „Level”.
2009 Udział w trzyletnim językowym projekcie „Talk To Me”.
2011 Nawiązanie współpracy polsko-izraelskiej.
2012 Udział w projekcie „Enter Your Future” organizowanym przez międzynarodową organizację Aiesec.
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS