Wizja i misja

Wizja i misja II Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu

Wizja:

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu uzgodniona przez wszystkich zainteresowanych wizja szkoły brzmi następująco:
„Jesteśmy liderami w polskiej edukacji w dziedzinie programów dydaktyczno-wychowawczych i nowoczesnych metod nauczania. Pełnimy opiniotwórczą rolę w polskimi europejskim systemie edukacji. Dzięki działającej w szkole sieci komputerowej uczniowie i nauczyciele korzystają z programów multimedialnych na lekcjach, wykorzystują komputery do tworzenia prac, projektów i ich prezentacji. Uczniowie zdobywają czynną znajomość dwóch języków obcych, uczestniczą w międzynarodowych wymianach i programach edukacyjnych. Dzięki powszechnemu dostępowi do Internetu uczniowie mogą brać udział w telekonferencjach oraz grupach dyskusyjnych z uczniami i nauczycielami z innych szkół w Polsce i na świecie. Szkoła rozwija zainteresowania i umiejętności uczenia się oraz uczy wykorzystywania wiedzy w praktyce. Wychowujemy człowieka twórczego, tolerancyjnego, świadomego celów, otwartego na świat i dojrzałego emocjonalnie. Środowisko szkolne jest samorządne, demokratyczne i przyjazne dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Zmierzając do zintegrowanej Europy dbamy o poszanowanie własnej tożsamości, przywiązanie do środowiska lokalnego i tradycji. Uczniowie i absolwenci odnoszą znaczące sukcesy i pełnią ważne i odpowiedzialne role w społeczeństwie. W działaniach dydaktyczno-wychowawczych szkoły rodzice pełnią wspierającą i współtworzącą rolę.

Misja II-go Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu.

„Kształcimy wg najlepszych programów i wzorów. Dążymy do stworzenia najlepszej szkoły o charakterze elitarnym ze względu na poziom i jakość kształcenia. Nauczyciele są najcenniejszym potencjałem intelektualnym szkoły i sami wybierają metody pracy z uczniem, współpracują ze sobą i wymieniają doświadczenia. Racjonalnie, zgodnie z potrzebami szkoły, planujemy i wspieramy doskonalenie zawodowe nauczycieli. Innowacyjność i kreatywność to cechy, które musimy rozwijać i wzmacniać. Prowadzimy wszechstronne zajęcia pozalekcyjne, uwzględniające zainteresowania i potrzeby młodzieży. Unowocześniamy bazę dydaktyczną szkoły.
Wcielamy w życie Program Wychowawczy, oparty na wartościach takich jak: uczciwość, mądrość, tolerancja i kreatywność. Stosujemy nowoczesne metody nauczania. Prezentujemy dorobek naukowy, artystyczny i sportowy młodzieży w szkole i poza nią. O sukcesach szkoły informujemy w środkach masowego przekazu.”